Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

W dniu 2 września 2016 Wójt Gminy Kostomłoty ogłosił III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: działka nr 206/14 o pow. 0,0713 ha  RIII a, obręb Kostomłoty KW: WR1S/00008646/3 Pow. w ha: o pow. 0,0713 ha.  

Działka położona w zwartym przestrzennie obszarze, przedzielonym nową drogą dojazdową. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, regularny, łatwy do optymalnego zagospodarowania terenu zgodnie z planem miejscowym, otoczona z dwóch stron droga publiczną, od południa utwardzoną zaś od północy drogą gruntową. Działka posiada wybudowane przyłącza energetyczne, skrzynki ZK w linii granicy frontowej, ponadto w jej frontowej części przebiega sieć kanalizacji sanitarnej ze studzienkami i przyłączami. W nowo wbudowanej drodze znajduje się kanalizacja sanitarna ogólnospławna wraz z siecią kanalizacji burzowej oraz sieć wodociągowa. Działka leży na obszarze w pełni uzbrojonym w media. Działka przygotowana jest do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego pod zabudowę mieszkaniową. Obecnie teren nieruchomości niezagospodarowany i nieużytkowany, jednakże teren zniwelowany i uporządkowany. Działka posiada dobrą dostępność komunikacyjną, korzystne położenie i sąsiedztwo. 

Nieruchomość ma stworzone warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej; celem przyłączenia niezbędne jest wykonanie instalacji kanalizacyjnej do studni rewizyjnej, kończącej przyłącze kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na przedmiotowej działce, w chwili sprzedaży niezbędne jest ustanowienie na czas nieoznaczony nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz gminy Kostomłoty lub osoby działającej w jej imieniu. Nieruchomość ma stworzone warunki przyłączenia do sieci wodociągowej; celem przyłączenia, niezbędne jest wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej zlokalizowanej w drodze gminnej oznaczonej numerem geodezyjnym 206/9 obręb Kostomłoty. Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Na obszarze, na którym znajduje się działka 206/14 obręb Kostomłoty, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka leży na obszarze oznaczonym symbolem MN3- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Termin zagospodarowania nieruchomości:  zostanie określony w umowie sprzedaży. Cena wywoławcza netto w zł: 43 362,75 zł. wadium –8 000,00 zł., minimalne postąpienie –440,00 zł., Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek  VAT w wysokości 23%. Dla w/w nieruchomości brak możliwości rozłożenia na raty ceny sprzedaży. Oględzin nieruchomości można dokonać w godzinach pracy Urzędu Gminy Kostomłoty po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z pracownikiem Urzędu Gminy Kostomłoty. W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy muszą uzyskać zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, utraty wadium w  przypadku wygrania przez niego przetargu, a nie uzyskania zezwolenia MSWIA. O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się dnia 07.10.2016 o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Kostomłoty. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej w ogłoszeniu. Wpłata musi nastąpić najpóźniej do dnia 03.10.2016 r. na konto nr 17 9584 1106 2011 1101 0355 0003 Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Kostomłotach wraz z podaniem numeru nieruchomości (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Kostomłoty).

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia pełnomocnictwa z podpisem potwierdzonym notarialnie oraz okazać się dowodem wpłaty wadium. Wadium wpłacone przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, a osobie wygrywającej przetarg zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Kostomłoty w wypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w umówionym miejscu i czasie w kancelarii notarialnej. Wójt Gminy Kostomłoty wyznacza w terminie 21 dni od dnia podpisania protokołu z przetargu, termin podpisania umowy w Kancelarii Notarialnej.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą okazywane na koszt Gminy Kostomłoty, oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających.

Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym muszą dodatkowo przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z rejestru handlowego/sądowego (nie starszy niż 2 miesiące), aktualną listę wspólników i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Osiągnięta w przetargu cena nabycia nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Przy czy w dniu zawarcia umowy sprzedaży w kancelarii środki pieniężne winny być widoczne na koncie Gminy Kostomłoty.

Nabywca nieruchomości pokrywa koszty notarialne i sądowe. UWAGA: Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Gmina Kostomłoty nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Wójt Gminy Kostomłoty może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu wraz z uzasadnieniem do publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia.

Bliższych informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa Ochrony Środowiska Gospodarki Przestrzennej  Urzędu Gminy w Kostomłotach pok. nr 18, tel. 71/396-72-53 w godzinach pracy Urzędu Gminy. Przedmiotowe ogłoszenie zostanie upublicznione poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kostomłoty, w poszczególnych sołectwach, na stronie internetowej Gminy Kostomłoty www.kostomloty.pl.

FOTO:

kliknij, aby powiększyć
Wójt Gminy Kostomłoty
redakcja@otomedia.pl

Dzisiaj
Czwartek 6 sierpnia 2020
Imieniny
Jakuba, Sławy, Wincentego
Ogłoszenia nieruchomości
OtoBoleslawiec.pl © 2007 - 2020 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl

Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl