Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Odbyła się sesja Rady Miasta Bolesławiec. Radni obradowali w nowym składzie

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
1 marca odbyła się L sesja Rady Miasta Bolesławiec. Sesję zapoczątkowało ślubowanie radnej Agnieszki Słoty, która zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II objęła wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 4 w Bolesławcu.
Odbyła się sesja Rady Miasta Bolesławiec. Radni obradowali w nowym składzie

Odbyła się sesja Rady Miasta Bolesławiec. Radni obradowali w nowym składzie
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.Odbyła się sesja Rady Miasta Bolesławiec. Radni obradowali w nowym składzie
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.Odbyła się sesja Rady Miasta Bolesławiec. Radni obradowali w nowym składzie
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Agnieszka Słota kandydowała do Rady Miasta Bolesławiec z listy KWW Piotra Romana Bezpartyjni. W wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. uzyskała kolejno największą liczbę głosów, nie utraciła prawa wybieralności oraz nie zrzekła się pierwszeństwa do objęcia mandatu.

Rada podjęła dwie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotyczyły one terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” – Myśliwska – Gajowa – Jarzębinowa oraz przy ul. W. Wróblewskiego oraz dla terenów zlokalizowanych przy ul. W. Wróblewskiego i  przy ul. Przemysłowej. W uzasadnieniu do uchwały dla terenów zlokalizowanych przy ul. W. Wróblewskiego i  przy ul. Przemysłowej stwierdzono m.in., że plan został sporządzony w związku z planowaną modernizacją miejskiego systemu ciepłowniczego, z jego dostosowaniem do warunków systemu efektywnego. Według wstępnej specyfikacji przedstawionej przez Zakład Energetyki Cieplnej w Bolesławcu Sp. z o.o., na obszarze położonym przy ul. Wróblewskiego (na dz. nr 556) zaplanowano budowę źródła kogeneracyjnego o mocy cieplnej poniżej 20 MW (silnik gazowy oraz kotły gazowo-olejowe, które mają stanowić źródło rezerwowo-szczytowe na wypadek awarii lub postoju silnika gazowego), natomiast na obszarze przy ul. Przemysłowej (na dz. nr 563) - budowę źródła kogeneracyjnego o mocy cieplnej poniżej 20 MW (silniki gazowe i kotły gazowo-olejowe mające stanowić źródło rezerwowo-szczytowe) oraz budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy minimalnej 4 kWp (0,004 MWp), która w połączeniu ze źródłami kogeneracyjnymi pozwolą na spełnienie warunku systemu efektywnego. Uchwała dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” - Myśliwska - Gajowa - Jarzębinowa wprowadza w miejsce wcześniej planowanych terenów usług, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny mieszkaniowo-usługowe.

Radni dokonali zmiany uchwały nr XXIII/267/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2020 r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec, która wynika z wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 07 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne. W uchwale zawarte jest, iż „usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych oraz ich objętości, zapewniając ciągłość użytkowania zbiornika oraz uniemożliwiając wydostanie się nieczystości ciekłych poza zbiornik lub osadnik w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych lub w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, należny usuwać nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. 3. Właściciel nieruchomości, na której organizowane są imprezy, zobowiązany jest do zapienienia odpowiedniej ilości szczelnych zbiorników, szaletów przenośnych, dostosowanej do liczby uczestników imprezy. 4. Właściciele nieruchomości gromadzący nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych lub w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków zobowiązani są do: 1) zawarcia indywidualnej umowy na odbiór nieczystości ciekłych z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, 2) okazania umowy i dowodów uiszczania opłat za opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków w formie faktur/rachunków, 3) zgłoszenia eksploatacji zbiornika bezodpływowego lub instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji zbiorników bezodpływowych i instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzonej przez Urząd Miasta Bolesławiec. 5. Opróżnianie osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalniach ścieków powinno odbywać się zgodnie z instrukcją eksploatacji instalacji, nie rzadziej jednak niż raz na rok.”.

Rada przyjęła Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2023 r. Program ma na celu zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, zmniejszenia populacji porzuconych zwierząt, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, a także edukację w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. Warto przypomnieć, że zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt, na rzecz miasta Bolesławiec – realizuje Schronisko Związku Gmin „KWISA” dla Bezdomnych Małych Zwierząt, Przylasek 18, 59-816 Platerówka.

W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, wskazane jest gospodarstwo rolne zlokalizowane przy ul. Zabobrze 80 w Bolesławcu. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, na rzecz miasta Bolesławiec, zapewnia Przychodnia Weterynaryjna „ALVET” Monika Janiec, z siedzibą: ul. Młyńska 36, 59-730 Nowogrodziec (wyłoniona zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz Instrukcji IN-04 Udzielanie zamówień publicznych o wartości do 130 000 złotych, wydanie III z dnia 01.01.2021 r.).

Środki finansowe na wykonanie postanowień Programu zostały zaplanowane w budżecie miasta na rok 2023 w kwocie 506 768 zł, które planuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań: 1) opieka lekarsko-weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami (w szczególności zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt), zapewnienie opieki dzikim zwierzętom oraz inne związane ze zwierzętami (w tym: zakup usług) – 150 000 zł, 2) poprawa bytowania wolno żyjących zwierząt (w szczególności kotów) na terenie miasta Bolesławiec – kwota 50 000 zł, 3) wpłaty na rzecz Związku Gmin „Kwisa” na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Lubańskim Wielkim Lesie, gmina Platerówka – 306 768 zł.

Pomnik przyrody - topola kanadyjska (Populus ×canadensis Moench „Jagna”) został pozbawiony statusu pomnika przyrody. Pozbawienie statusu pomnika przyrody ” zlokalizowanego na ulicy Zgorzeleckiej w Bolesławcu następuje ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców spowodowane znacznym obumarciem drzewa. Według ekspertyzy dendrologicznej i wyników badania tomografem akustycznym topola jest w zaawansowanym stadium rozkładu wewnętrznego - posiada wypróchnienie obejmujące prawie cały przekrój pnia, w tym również tkanek obwodowych. Ponadto drzewo posiada rozległy ubytek powierzchniowy w sąsiedztwie miejsca po usuniętym konarze (cień asymilatów), uszkodzenia martwicze nabiegów korzeniowych i ubytki wgłębne w odziomku. Ze względu na wielkość drzewa nie ma możliwości przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i poprawiających jego statykę.

Rada podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 w Bolesławcu poprzez przeniesienie siedziby z ulicy Ceramicznej nr 5 w Bolesławcu na ulicę Narcyzów nr 22 w Bolesławcu. Z dniem 1 września 2023 r. przekształca się Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3 w Bolesławcu poprzez zmianę siedziby przedszkola z ulicy Ceramicznej nr 5 w Bolesławcu na ulicę Narcyzów nr 22. W związku z przekształceniem Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 struktura przedszkola przedstawiać się będzie następująco: - sześć oddziałów przy ulicy Narcyzów nr 22 (siedziba Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3), - cztery oddziały przy ulicy Dolne Młyny nr 42a. Warunki nauki, wychowania i opieki dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 przy ulicy Ceramicznej nr 5 ulegną zdecydowanej poprawie. Nowy budynek przy ulicy Narcyzów nr 22 spełnia wszystkie wymogi dotyczące oświatowej placówki przedszkolnej zarówno w zakresie dydaktycznym, opiekuńczym, wychowawczym, jak i w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy. Budynek przedszkola przy ulicy Narcyzów nr 22 posiada nowoczesne sale dydaktyczne z pełnymi węzłami sanitarnymi, z nowoczesnym węzłem do wydawania posiłków. Dodatkowo zajęcia prowadzone będą w salce gimnastycznej, w specjalistycznych gabinetach do zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym w gabinecie sensorycznym. Budynek zaprojektowano jako energooszczędny oraz dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. W obiekcie zastosowano między innymi: niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe, pompy ciepła, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, instalację fotowoltaiczną, trzyszybowe okna, zbiornik na wody opadowe. Plac zabaw jest bogato wyposażony i umożliwia wiele aktywności rozwijających zarówno umiejętności ruchowe, jak i edukacyjne.

W porządku obrad znalazły się również uchwały dotyczące szczegółowych zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych za 1 kilometr przebiegu pojazdu raz w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy. Radni dokonali zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec i zmiany w budżecie miasta na 2023 r.

Rada uchwaliła, iż Gmina Miejska Bolesławiec przystępuje do realizacji Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, który będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Teleopieka stanowi nowoczesną formę sprawowania opieki nad osobami starszymi, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Bezpośrednimi adresatami Programu są gminy miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie, zaś pośrednimi: seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, a którym nawet wspólnie zamieszkałe osoby bliskie nie są w stanie zapewnić wystarczającego wsparcia. To rozwiązanie szczególnie istotne dla osób samotnych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 finansowany jest z dotacji celowej budżetu państwa. Gmina może otrzymać dotacje na realizację działań przewidzianych Programem, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 20 %. W 2023 r. Gmina Miejska Bolesławiec przewiduje sfinansowanie usługi teleopieki dla 150 osób mieszkańców Bolesławca.

Podjęcie uchwał poprzedziły informacje prezydenta Bolesławca i przewodniczącego RM o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji programu Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny.

Więcej informacji znajdziesz w gazecie bolesławieckiej
Express Bolesławiecki


umo © 2007 - 2024 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Poniedziałek 26 lutego 2024
Imieniny
Bogumiła, Eweliny, Mirosława

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl