Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Bolesławiec nie rezygnuje z inwestycji. Budżet miasta na 2022 uchwalony

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
- To jest budżet rozwoju. Mimo trudnej sytuacji i wpływu rosnącej inflacji na realizację budżetu, dramatycznego wzrostu cen prądu i gazu, presji płacowej, spadku dochodów podatkowych i zagrożeń wynikających z panującej pandemii - nie chcemy rezygnować z zaplanowanych inwestycji – mówi prezydent Bolesławca Piotr Roman o budżecie miasta na 2022 r.
Bolesławiec nie rezygnuje z inwestycji. Budżet miasta na 2022 uchwalony

Bolesławiec nie rezygnuje z inwestycji. Budżet miasta na 2022 uchwalony
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.Bolesławiec nie rezygnuje z inwestycji. Budżet miasta na 2022 uchwalony
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.Bolesławiec nie rezygnuje z inwestycji. Budżet miasta na 2022 uchwalony
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

29 grudnia 2021 roku Rada Miasta Bolesławiec uchwaliła budżet na 2022 rok. Przedłożony przez prezydenta Bolesławca budżet zamyka się następującymi wielkościami: po stronie dochodów 227 114 900,95 zł, w tym: dochodów bieżących 188 967 792,95 zł, dochodów majątkowych 38 147 108 zł; po stronie wydatków 250 097 996,38 zł, w tym: wydatków bieżących 187 943 824,38 zł, wydatków majątkowych w kwocie 62 154 172 zł. Deficyt budżetu w wysokości 22 983 095,43 zł zostanie sfinansowany z  wolnych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz przychodami z kredytu.

W 2022 r. utrzymana zostaje bezpłatna komunikacja miejskiego transportu publicznego w Bolesławcu. W tym celu zapanowano w budżecie miasta 7 300 299 zł na rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu z tytułu wykonywania przez spółkę zadań przewozowych w komunikacji miejskiej.

Ze względu na konieczność zapewnienia środków w budżecie miasta na niezbędne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych w 2022 roku, określono maksymalne stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Oznacza to, że nastąpił ich wzrost o 3,6 proc., tj. poniżej aktualnej inflacji. Stawka podatku od nieruchomości mieszkalnych wzrasta do 0,89 zł od 1 m kw. powierzchni, czyli o 4 gr. Z kolei stawka podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w 2022 r. wynosi 25,74 zł od 1 m kw. powierzchni, a więc o 90 gr więcej niż w 2021 r.

W 2022 r. nie ulega zmianie wysokość opłaty od posiadania psów i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prezydent Bolesławca zwraca uwagę na niski współczynnik zadłużenia, czyli bezpieczne zadłużenie miasta. Zadłużenie na 31.12.2022 r. z tytułu zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek wyniesie 43 348 632,99 zł, co stanowi 19,1 % dochodów ogółem.

Największą pozycję w zestawieniu wydatków zajmuje edukacja – ponad 61 mln. zł. W tej kwocie zaplanowano 9 653 535 zł na funkcjonowanie siedmiu miejskich przedszkoli publicznych (m.in. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, materiały i wyposażenie, energia, woda oraz ścieki, odbiór odpadów, pozostałe usługi szkolenia). Dotacje dla niepublicznych przedszkoli zaplanowano w wysokości 7 091 116 zł: Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” (średnio 86 dzieci w miesiącu) 713 256 zł; Prywatne Przedszkole „Smerfiki” (średnio 100 dzieci w miesiącu) 829 368 zł; Prywatne Przedszkole „OXPRESS” (średnio 110 dzieci w miesiącu) 829 368 zł; Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” (średnio 106 dzieci w miesiącu) 879 130 zł; Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” (średnio 118 dzieci w miesiącu) 962 087 zł; Niepubliczne Przedszkole „Bajka” (średnio 205 dzieci w miesiącu) 1 700 204 zł; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywcy” (średnio 110 dzieci w miesiącu) 912 305 zł; Niepubliczne Przedszkole „Safari Kids” (średnio 32 dzieci w miesiącu) 265 398 zł; dotacja celowa na rozliczenia międzygminne w wysokości 220 548 zł.

Na bieżącą działalność pięciu szkół podstawowych, do których uczęszczać będzie w 2022 roku 2 658 uczniów zaplanowano 24 794 074 zł (m.in. wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi wraz z pochodnymi, materiały i wyposażenie, energia, woda oraz ścieki, odbiór odpadów, szkolenia i inne).

Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 4 357 379 zł: Prywatna Szkoła Podstawowa „OXPRESS” (średnio 285 uczniów w miesiącu) 1 868 843 zł; Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych (średnio 15 uczniów w miesiącu) 16 340 zł; Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy (średnio 15 uczniów w miesiącu) 14 446 zł; Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów (średnio 264 uczniów w miesiącu) 2 457 750 zł.

Pozostałe środki zaplanowano na funkcjonowanie świetlic szkolnych, dowożenie uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do szkół, dokształcanie i szkolenie zawodowe nauczycieli, usługi cateringowa do szkół i przedszkoli. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano 3 179 863 zł, w tym 2 092 663 zł - dotacja dla niepublicznych przedszkoli. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano 3 549 487 zł, w tym 475 460 zł dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

Kolejne wysokie pozycje w wydatkach zajmują: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – niemal 41 mln. zł, pomoc społeczna i pomoc rodzinie – ponad 40 mln. zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ponad 36 mln. zł.

W budżecie miasta Bolesławca dochody własne stanowią - 138 332 707,95 zł, tj. 60,9% dochodów ogółem, dotacje - 60 298 077 zł, tj. 26,6% dochodów ogółem, część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa – 28 484 116 zł, tj.12,5% dochodów ogółem.

Ważniejsze zadania budżetowe na 2022 r. dotyczące remontów, inwestycji, usług (w tym zadania dotyczące tzw. środków niewygasających mijającego roku):

1. Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych.

Całkowita wartość zadania: 28 787 941 zł ogółem, w tym: 13 679 841,03 zł – środki własne, 15 108 099,97 zł dofinansowanie w ramach EOG. Wartość zadania 2022: 26 640 960 zł.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano przeprowadzenie prac celem nadania nowej funkcji kulturalnej nieużytkowanemu obiektowi zabytkowemu, jakim jest pałac Pücklera w Bolesławcu. Obiekt ma ponad 2 000 m2 powierzchni użytkowej i swoją skalą stwarza duże możliwości prezentacji imponujących zbiorów Muzeum oraz prowadzenia jego misji. Obiekt zostanie wyposażony w oświetlenie energooszczędne, pompy ciepła, fotowoltaikę i inne elementy przyjazne środowisku a także zostaje poddany termomodernizacji, ocieplony i odizolowany. Całkowitej wymianie podlegać będzie stolarka okienna i drzwiowa. Obiekt zyska nowe poszycie dachu.

2. Rewaloryzacja zabytkowego parku przy ul. Zgorzeleckiej i otoczenia pałacu Pűcklera w Bolesławcu.

Wartość zadania: 4 900 000 zł, wkład własny 490 000 zł, dofinansowanie Program Polski Ład 4 410 000 zł – promesa wstępna. Celem projektu jest uporządkowanie przestrzeni parku, tak aby współgrał kompozycyjnie z otoczeniem pałacu Pücklera, który adaptowany jest na nową siedzibę Muzeum Ceramiki. W parku konieczne jest wykonanie alejek i ścieżek. Niezbędne są nowe nasadzenia roślin i wykonanie strefy relaksu i wypoczynku dla rodzin z dziećmi. Konieczne jest stworzenie małej architektury, ustawienie ławek i elementów do zabawy dla najmłodszych. Planowane jest też wydzielenie stref dla chcących obcować z przyrodą dla czytających książki. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zostanie zamontowane oświetlenie ledowe.

3. Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis.

Wartość zadania: 6 910 889 zł ogółem, w tym: 4 059 927 zł – środki własne,

2 850 962 zł dofinansowanie w ramach Interreg Czechy- Polska. Projekt realizowany na obszarze trzech miast partnerskich tj. Bolesławiec, Kłodzko i Jaroměř w Czechach, który polega na organizacji warsztatów i pokazów popularyzujących dawne rzemiosła oraz wystaw. Oprócz tych działań przewidziano powstanie czterech stałych ekspozycji i zorganizowanie siedmiu tematycznych wystaw czasowych wraz z zakupem odpowiedniego wyposażenia.

Przedmiotem projektu jest rozbiórka istniejącego budynku dawnej garncarni oraz budowa nowego budynku usługowego Centrum Dawnego Garncarstwa w Bolesławcu wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu w nowym miejscu przy remontowanym Muzeum Ceramiki – ul. Zgorzelecka. Zadanie obejmuje również przeniesienie w nowe miejsce (ul. Zgorzelecka) pieca garncarskiego oraz komina.

4. Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe.

Wartość zadania: 8 274 462 zł. Wartość zadania na 2022: 4 402 424 zł.

Zadanie dotyczy budowy budynku przedszkola oraz zagospodarowania terenu.

W budynku przedszkola przewiduje się 6 oddziałów przedszkolnych, dla 150 dzieci,

z pełnym węzłem sanitarnym każdy, wydawalnię posiłków, małą salę gimnastyczną, szatnię dla dzieci, gabinet sensoryczny, zaplecze administracyjne i techniczne.

Budynek zaprojektowano jako energooszczędny, w budynku przewidziano:

niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe, pompy ciepła, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, instalację fotowoltaiczną, trzyszybowe okna, zbiornik na wody opadowe. Prace budowlane mają potrwać do czerwca 2022 r. następnie rozpocznie się wyposażanie obiektu w meble, sprzęt i urządzenia.

5. Remont drogi ul. Zabobrze.

Wartość zadania: 180 000 zł. W ramach zadania przewiduje się wykonanie nowej jezdni o nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi od restauracji Hanoi do ul. Zabobrze.

6. Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego.

Wartość zadania: 11 699 165 zł, w tym: 2 925 961 zł – środki własne, 8 773 204 zł dofinansowanie w ramach RPO WD. Projekt zakłada: modernizację dotychczasowych 3 655 opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy oświetlenia dróg w technologii LED, wymianę i montaż słupów,

wymianę 2,5 km kabla olejowego znajdującego się przy ul. Sądowej oraz ul. Daszyńskiego na miedziany, instalację Systemu Inteligentnego Zarządzania Oświetleniem – Smart Lights.

Projekt wygeneruje oszczędności z tytułu zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną oraz spadek emisji gazów cieplarnianych. Roczne oszczędności oszacowano na 582 051,08 zł*, redukcję emisji CO2 (redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych) względem stanu sprzed przebudowy oszacowano na poziomie 59,72%.

* Pamiętać należy o ewentualnych zmianach ceny za dystrybucję (Tauron Dystrybucja

nie podał jeszcze taryf na 2022r.), oraz zmianie stawki VAT na energię elektryczną.

7. Sieć współpracy „Kwitnące Łąki”.

Wartość zadania: 234 000 zł ogółem, w tym: 35 100 zł środki własne, 198 900 zł dofinansowanie w ramach Interreg Czechy- Polska. Projekt realizowany na obszarze 2 miast partnerskich tj. Bolesławiec i Hradek nad Nysą w Czechach. Celem projektu jest stworzenie sieci współpracujących jednostek, które wprowadzą

i wypromują system kwietnych łąk na swoim terenie. Powierzchnia kwitnących łąk, które powstaną na terenie Bolesławca to 2,3 ha, Hradka nad Nysą – 0,76 ha.

8. Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec.

Wartość zadania: 2 644 500 zł, w tym: 1 007 000 zł – środki własne, 1 637 500 zł dofinansowanie w ramach NFOŚiGW. W ramach zadania przewiduje się zakup jednego autobusu bezemisyjnego, elektrycznego napędzanego wyłącznie silnikiem elektrycznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą - ładowarką.

9. Zagospodarowanie ośrodka wodno-sportowego przy ulicy Spacerowej 24.

Wartość I etapu zadania (strefa basenów zewnętrznych z zapleczem socjalnym

i technicznym): 25 000 000 zł. Wartość zadania 2022: 1 000 000 zł.

Generalnym założeniem programowym jest rewitalizacja, uzupełnienie oraz rozszerzenie funkcji terenów MOSiR. Projekt zakłada stworzenie atrakcyjnego

i funkcjonalnego kompleksu rekreacji rodzinnej, przestrzeni dla wydarzeń kulturalnych oraz rozrywkowych, uzupełnionego o bazę sportową, który mógłby zaspokoić potrzeby mieszkańców, a także stanowić kompletną i profesjonalną bazę sportową i hotelową dla lokalnych oraz krajowych klubów sportowych.

W ramach projektu zakłada się: uporządkowanie strefy wejściowej, wydzielenie czytelnych stref funkcjonalnych (basenów zewnętrznych, boisk zewnętrznych, rekreacji i bazy hotelowej), zaprojektowanie prawidłowej komunikacji wewnętrznej, zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc postojowych, organizację zaplecza technicznego.

10. Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego.

Wartość zadania: 6 918 580 zł, w tym: 4 918 580 zł – środki własne, 2 000 000 zł dofinansowanie z MSiT. Zadanie obejmuje budowę areny lekkoatletycznej kat. IVA, trybun oraz infrastruktury technicznej.

11. Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków – Związek Międzygminny Bóbr.

Wartość zadania: 2 200 000 zł, wkład własny 55 000 zł (55 000 Gmina Miejska Bolesławiec, 55 000 Gmina Bolesławiec), dofinansowanie Program Polski Ład 2 090 000 zł – promesa wstępna. Zadanie obejmuje rozbudowę instalacji fotowoltaicznych poprzez montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z podłączeniem ich do sieci elektroenergetycznej na terenie: oczyszczalni ścieków – instalacja o mocy 300 kWp,

SUW Rakowice - instalacja o mocy 150 kWp, SUW Nowe – instalacja o mocy 50 kWp.

12. Wykonanie koncepcji połączenia istniejących ścieżek rowerowych.

Wartość zadania: 350 000 zł. Połączenie istniejących tras rowerowych poprzez analizę przebiegu istniejących tras, wyznaczenie tras alternatywnych i łączników, celem nawiązania się do Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej i Cyklostrady Dolnośląskiej.

13. Budowa drogi ul. Orląt Lwowskich.

Wartość zadania: 1 462 337 zł. Zadanie dotyczy budowy drogi o łącznej długości 423 mb, z jezdnią o nawierzchni asfaltowej, z prawej stronny jezdni chodnik o nawierzchni z kostki betonowej a z lewej strony jezdni zlokalizowany ciąg pieszo - rowerowy o nawierzchni asfaltowej. Szerokość jezdni od 5 do 6 m, natomiast chodnik o szerokości w świetle 2,0 m a ciąg pieszo-rowerowy o szerokości od 3 do 3,5 m.

Woda deszczowa z drogi będzie odprowadzona do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne i przykanaliki.

Projekt uwzględnia wykonanie nowej sieci energetycznej oświetlenia ulicznego, wraz z 15 lampami LED.

14. Budowa drogi ul. Majora „Hubala”.

Wartość zadania: 650 550 zł. Zadanie dotyczy budowy drogi o nawierzchni asfaltowej, o długości 114 mb, obramowanej krawężnikiem. Z prawej strony jezdni zlokalizowano ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej oraz chodnik z kostki betonowej. Szerokość jezdni 5,5m, natomiast chodnik i ścieżka rowerowa o szerokości w świetle 2,0 m.

Zadanie uwzględnia wykonanie nowej sieci energetycznej oświetlenia ulicznego, wraz z 4 lampami LED, oraz kanalizacji deszczowej z wpustami.

15. Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy.

Wartość zadania: 1 941 203 zł. Zadanie dotyczy budowy drogi o łącznej długości 423 mb z jezdnią o nawierzchni asfaltowej, z prawej stronnym jezdni chodnik o nawierzchni z kostki betonowej a z lewej strony jezdni zlokalizowany ciąg pieszo - rowerowy o nawierzchni asfaltowej. Szerokość jezdni od 5 do 6 m, natomiast chodnik o szerokości w świetle 2,0 m a ciąg pieszo-rowerowy o szerokości od 3 do 3,5 m.

Woda deszczowa z drogi będzie odprowadzona do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne i przykanaliki.

Projekt uwzględnia wykonanie nowej sieci energetycznej oświetlenia ulicznego, wraz z 15 lampami LED.

16. Budowa drogi ul. Nadrzeczna – I etap.

Wartość zadania: 632 833 zł. Zadanie dotyczy budowy drogi o łącznej długości 155 mb. Przewiduje się wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, z prawej stronny jezdni chodnik o nawierzchni z kostki betonowej a z lewej strony jezdni zlokalizowany ciąg pieszo - rowerowy o nawierzchni asfaltowej. Woda deszczowa z drogi będzie odprowadzona do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne i przykanaliki.

17. Budowa drogi ul. Sosnowa.

Wartość zadania: 550 000 zł. Zadanie dotyczy budowy drogi z oświetleniem i odwodnieniem w formule zaprojektuj i wybuduj. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie drogi o długości około 168 metrów - odcinek od ulicy Modrzewiowej do granicy z działką nr 174/3 w ulicy Sosnowej.

18. Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na Os. Kwiatowym.

Wartość zadania: 55 000 zł. Zadanie dotyczy budowy oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w formule zaprojektuj i wybuduj. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie naświetlaczy ze źródłem światła – 4szt., na słupach o wysokości h=10 m z poprzeczką typu B długości L=0,5 m.

19. Cmentarz Komunalny ul. Śluzowa.

Budowa 7 kolumbariów - 220 000 zł, zakup i montaż nagłośnienia kaplicy - 35 000 zł.

20. MZGM usługi pozostałe:

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy: 9 695 626 zł,

- wpłaty na fundusze remontowe: 1 758 000 zł,

- utrzymanie cmentarza komunalnego: 1 515 990 zł,

- oczyszczanie miasta: 3 230 000 zł,

- utrzymanie zieleni: 2 545 850 zł,

- remonty chodników, schodów, dojść do budynków i dróg wewnętrznych, obsługa parkometru na ul. Gdańskiej: 220 800 zł,

- obsługa szaletów, fontann, hydrantów, urządzeń zabawowych, utrzymanie estetyki miasta: 760 850 zł.

Więcej na www.boleslawiec.eu

Więcej informacji znajdziesz w gazecie bolesławieckiej
Express Bolesławiecki


umo © 2007 - 2022 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Czwartek 18 sierpnia 2022
Imieniny
Bogusława, Bronisława, Ilony

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl

Nieruchomości Bolesławiec