wywołanie zgodne z linkiem canonical
Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Bolesławiec
Budżet na 2020 uchwalony - przeczytaj i zobacz wykresy

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
18 grudnia Rada Miasta Bolesławiec uchwaliła budżet na 2020 rok. Przedłożony przez prezydenta Bolesławca budżet na 2020 r. zamyka się następującymi wielkościami: po stronie dochodów 221 941 454,34 zł, po stronie wydatków 213 657 384 zł.
Budżet na 2020 uchwalony - przeczytaj i zobacz wykresy

Budżet na 2020 uchwalony - przeczytaj i zobacz wykresy
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.Budżet na 2020 uchwalony - przeczytaj i zobacz wykresy
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.Budżet na 2020 uchwalony - przeczytaj i zobacz wykresy
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 8 284 070,34 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz na udzielenie pożyczki związanej z realizacją projektu „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)” na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu. Za przyjęciem budżetu głosowało 13 radnych, 7 radnych wstrzymało się od głosu.

Podczas sesji prezydent Bolesławca Piotr Roman omówił sytuację finansową miasta, w tym brak rekompensat pomniejszonych dochodów w budżecie miasta. Zaakcentował występowanie poszczególnych zjawisk i procesów gospodarczych w Polsce oraz  współzależności  z punktu widzenia konkretnych decyzji budżetowych dla miasta, w tym założenia polityki podatkowej w skali mikroekonomicznej i makroekonomicznej. W omówieniu znalazły się m.in. planowane wydatki na oświatę, kulturę, sport i pomoc społeczną. W wystąpieniu zaprezentował  również analizę demograficzną i zagrożenia związane z depopulacją  oraz główne zadania inwestycyjne planowane w roku 2020, w tym  zadania dotyczące tzw. środków niewygasających mijającego roku.

 

Wśród głównych zadań inwestycyjnych i remontów znalazły się:

- Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe.

- Remont nawierzchni jezdni ul. Wałowa.

- Budowa dróg ul. Bazaltowa, ul. Kamienna, ul. Zabobrze: w ramach zadania zaplanowano wybudowanie: ul. Zabobrze (od pętli autobusowej w kierunku granic miasta) jako ciąg pieszo – jezdny dwukierunkowy o nawierzchni asfaltowej, szerokości 5,5 m - długość 316 mb; ul. Kamienna jako ciąg pieszo – jezdny dwukierunkowy o nawierzchni asfaltowej, szerokości 6,0 m – długość 188 mb; ul. Bazaltowa jako ciąg pieszo – jezdny dwukierunkowy o nawierzchni asfaltowej, szerokości 6,0 m – długość 185 mb.

- Budowa ulicy Jagiellonów w Bolesławcu: zakres rzeczowy – budowa dwóch odcinków dróg o długości 590 mb wraz z kanalizacją deszczową, kanalizacją teletechniczną, jezdnią z masy bitumicznej, chodnikami i zjazdami z kostki brukowej betonowej, ścieżki rowerowe, oznakowanie pionowe i poziome, zieleń. Kontynuacja budowy drogi na nowym osiedlu mieszkaniowym, w rejonie ul. Piastów. Wcześniej zrealizowano: budowę drogi o długości 194 mb – 762 600 zł, budowę oświetlenia ulicznego, 24 punkty – 135 542 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

- Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis”: plan 2020 rok – 5 573 836 zł ogółem, w tym: 3 391 936 zł – środki własne, 2 181 900 zł – dofinansowanie w ramach EFRR. Plan 2021 rok – 2 631 836 zł ogółem, w tym: 1 385 036 zł – środki własne, 1 246 800 zł – dofinansowanie w ramach EFRR. Przedmiotem zadania jest rozbiórka istniejącego budynku dawnej garncarni oraz budowa nowego budynku usługowego Centrum Dawnego Garncarstwa w Bolesławcu wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu, ponadto budowie utwardzenia pod dojazd i miejsca postojowe, budowie ciągów pieszo - komunikacyjnych, budowie miejsca na odpady stałe, montażu małej architektury oraz budowie i wykonaniu robót infrastruktury towarzyszącej i instalacji wewnętrznych. Nowy budynek będzie funkcjonował jako obiekt edukacyjny oraz miejsce spotkań, warsztatów, okazjonalnej organizacji imprez, prelekcji.

- Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki: plan 125 000 zł, środki niewygasające roku 2019 - 314 000 zł.

Zadanie będzie polegać na opracowaniu kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej rewaloryzacji i adaptacji dawnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz ze stworzeniem nowej ekspozycji stałej Muzeum Ceramiki oraz zapewnieniem warunków przestrzennych do działalności muzealnej o charakterze ekspozycyjnym, dydaktycznym, reprezentacyjnym z towarzyszącymi funkcjami wspomagającymi oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej aranżacji przestrzeni wystawienniczych  i wyposażenia wnętrz.

- Adaptacja pomieszczenia szatni na salę zabaw w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 1 w Bolesławcu, ul. Jana Pawła II 50d.

- Wykonanie podjazdu dla wózków i rowerów obok schodów ul. Piaskowa: zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy podjazdu wraz z jego wykonaniem. Wszelkie prace prowadzone na tym terenie wymagają uzyskania pozwolenia w formie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Modernizacja fontann miejskich: zadanie dotyczy wykonania niezbędnych prac modernizacyjnych, celem zatrzymania degradacji obiektów fontann na rynku miejskim i plantach.

- Budowa sygnalizacji świetlnej z fotoradarem prędkości oraz przejazdu dla rowerów przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 ul. Widok w Bolesławcu: celem budowy sygnalizacji świetlej jest zachowywanie normatywnej prędkości pojazdów poruszających się ul. Widok poprzez instalacje fotoradaru z kontrolą prędkości, aktywowanego po przekroczeniu 50 km /h, a także zapewnienie pieszym bezpieczeństwa i swobodnego przejścia na drugą stronę ulicy, przy wykorzystaniu przycisku wzbudzającego dla nich zielone światło.

- Budowa oświetlenia na terenie bulwaru nad Bobrem w Bolesławcu – etap I, część 1: zakres rzeczowy – budowa przyłącza energetycznego od istniejącego złącza kablowego do szafy oświetleniowej i sterowniczej w rurach ochronnych, budowa linii kablowej oświetlenia, montaż słupów oświetlenia o wys. 12 m – 3 szt., montaż opraw oświetlenia – 10 szt. oraz załatwienie wszystkich formalności wiązanych z zajętością terenu PKP oraz pokrycie wszelkich kosztów zajętości tego terenu.

- Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec: zadanie dotyczy kompleksowej modernizacji oświetlenia drogowego poprzez wymianę zwykłych żarówek na oprawy z LEDowymi źródłami światła z reduktorami mocy i czujnikami jasności umożliwiającymi uzyskanie różnych stopni natężenia światła i precyzyjne dostosowanie świecenia do każdych warunków w porze nocnej, czujnikami ruchu. Zadanie planowane jest do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75% dofinansowania.

- TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS – budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu – opracowanie dokumentacji projektowej.

- Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi: inwestycja ukierunkowana jest na zwiększenie stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Gminy Miejskiej Bolesławiec, stanowiąc odpowiedź na postępujące zmiany klimatu w szczególności w zakresie długotrwałych i ulewnych opadów. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje takie zadania jak: rozbudowę kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej, budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradowska.  Zadanie planowane do realizacji w ramach RPO WD 2014-2020 w latach 2020-2021.

 

- Bieżące utrzymanie infrastruktury: remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych – 900 000 zł;

-interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej w drogach gminnych – 25 000 zł,

wymiana i konserwację pionowych znaków drogowych, odnawianie i malowanie oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, wyznaczenie linii ciągłych wzdłuż dróg, oznakowanie tras rowerowych, wznowienie granic działek) – 700 000 zł;

-konserwacja kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych – 90 000 zł,

odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej – 1 500 000 zł,

wykonanie okresowej kontroli dróg publicznych – 50 000 zł;

-utrzymanie dróg wewnętrznych, gruntowych na nowo wybudowanych osiedlach mieszkaniowych (równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty) – 500 000 zł;

-organizacja ruchu na drogach wewnętrznych - wymiana lub naprawa oznakowań na drogach wewnętrznych – 12 000 zł;

-bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacji obiektów zabytkowych, w tym: malowanie słupów (uzupełnienie zniszczonych słupów i kompletów oświetleniowych), wymiana nieświecących źródeł światła oraz likwidacja awarii – 348 123,21 zł (umowa na 6 miesięcy). Łącznie nakłady: 4 125 123, 21 zł.

 

-Wspólne finansowanie zadań miasto/powiat:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280D na odcinku Bolesławiec – Stare Jaroszowice – 82 600 zł. Zadanie dotyczy przebudowy nawierzchni drogi powiatowej – na odcinku Bolesławiec – Stare Jaroszowice.
Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej jako efekt wspólnego finansowania miasto/powiat remontów dróg powiatowych.

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273D na odcinkach Bolesławiec – Bożejowice, Ocice – Gościszów, Gościszów – Mściszów – 56 000 zł. Zadanie dotyczy przebudowy nawierzchni drogi powiatowej – na odcinkach Bolesławiec – Bożejowice, Ocice – Gościszów, Gościszów – Mściszów. Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej jako efekt wspólnego finansowania gminy/powiat remontów dróg powiatowych.

3. Przebudowa skrzyżowania DW 297 z drogą powiatową – ul. Jeleniogórska w Bolesławcu polegająca na uciągleniu ścieżki rowerowej – 75 000 zł. Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej jako efekt wspólnego finansowania gminy/powiat remontów dróg powiatowych.

4. Remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu - 240 000 zł. Zadanie dotyczy współfinansowania wykonania remontu mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu, realizowanego przez Powiat Bolesławiecki, przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej jako efekt wspólnego finansowania gminy/powiat remontów dróg powiatowych. Łącznie nakłady: 453 600 zł.

- System Bolesławieckiego Roweru Miejskiego „ROOVEE”.

- Dotacje celowe ze środków Budżetu Miasta Bolesławca dla rodzinnych ogrodów działkowych.

- Koalicja Na Rzecz Czystego Powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI): Gmina Miejska Bolesławiec wraz z 7 gminami (Gmina Bolesławiec, Gmina Gromadka, Gmina i Miasto Lwówek Śl., Gmina Pieńsk, Gmina Siekierczyn, Gmina Sulików, Gmina Miejska Zawidów) oraz Stowarzyszeniem „Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego „Koalicja Na Rzecz Czystego Powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)”. Szacunkowy plan finansowy projektu, przypadający na gminę, obejmuję wypłatę dofinansowania w kwocie ok. 1 000 000,00 zł. Planowana średnia kwota udzielonych grantów na mieszkańca to 35 000,00 zł przy poziomie 85% dofinansowania (ok. 30 grantów) na realizację zadań polegających na wymianie starych, nie ekologicznych źródeł ciepła na nowoczesne i bardziej przyjazne środowisku, celem poprawy jakości powietrza w naszym regionie.

- Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia – Widok w Bolesławcu: zadanie obejmuje budowę dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasiej-Widok. Drogi – 1 353 mb, oświetlenie – linia kablowa 1 400 mb, latarnie 49 sztuk.

 

Zadania dotyczące tzw. środków niewygasających:

- Budowa ul. Żołnierzy Wyklętych: zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

Zakres rzeczowy – budowa drogi o nawierzchni z kostki betonowej o długości 182 m, chodników, odwodnienia drogi, oświetlenia drogowego (8 punktów), przebudowa kolidującego z drogą odcinka sieci ciepłowniczej, przebudowa sieci teletechnicznej.

- Remont drogi i chodników wraz z wymianą sieci kanalizacji deszczowej – ul. Tulipanowa w Bolesławcu: zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Zakres rzeczowy – rozbiórka istniejącej kanalizacji deszczowej z rur betonowych na odcinku o długości ok. 766 m oraz studni betonowych rewizyjnych i ściekowych, budowa nowej kanalizacji deszczowej, remont drogi i chodników ul. Tulipanowa, w tym: regulacja studni i skrzynek, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych drogi, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA 8 gr. 4 cm – 3 996,0 m2, chodniki, oznakowanie pionowe i poziome.

- Przebudowa ulicy Bankowej  w Bolesławcu – wlot z ulicy Bankowej - Karola Miarki: zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Zakres rzeczowy – przebudowa nawierzchni chodnika oraz przebudowa istniejących miejsc postojowych celem korekty włączenia do ulicy Karola Miarki o szerokości 6,0m, wyokrąglonej łukiem poziomym o promieniu R=6,0m.

- Budowa parkingu i drogi dojazdowej do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie: zadanie dotyczy budowy parkingu na 57 miejsc postojowych, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Więcej na www.boleslawiec.eu

Więcej informacji znajdziesz w gazecie bolesławieckiej
Express Bolesławiecki


umo © 2007 - 2023 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Wtorek 7 lutego 2023
Imieniny
Ryszarda, Teodora, Wilhelminy

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl

Kazo.pl
Ogłoszenia i oferty nieruchomości